thumbnail

iPad Air 2 / iPad mini 3 官方 iOS 韌體 (固件) 下載

iPhone iPad Air 2 / iPad mini 3 IPSW Firmware Download. (openIPSW)

iPad Air 2 / iPad mini 3 IPSW 韌體(固件) 下載

iPad Air 2 (Wi-Fi):

● iPad Air 2 8.1.3 (12B466)
● iPad Air 2 8.1.2 (12B440)
● iPad Air 2 8.1.1 (12B436)
● iPad Air 2 8.1.0 (12B410)
● iPad Air 2 8.2.0 (12D508) 
● iPad Air 2 8.3.0 (12F69)iPad Air 2 (Cellular)

● iPad Air 2 8.1.3 (12B466)
● iPad Air 2 8.1.2 (12B440)
● iPad Air 2 8.1.1 (12B436) 
● iPad Air 2 8.1.0 (12B410)
● iPad Air 2 8.2.0 (12D508)
● iPad Air 2 8.3.0 (12F69)


 ............................................................................................................


iPad Mini 3 (Wi-Fi)

● iPad mini 3 8.1.3 (12B466)
● iPad mini 3 8.1.2 (12B440)
● iPad mini 3 8.1.1 (12B436)
● iPad mini 3 8.1.0 (12B410)
● iPad mini 3 8.2.0 (12D508) 
● iPad mini 3 8.3.0 (12F69)iPad Mini 3 (Cellular)

● iPad mini 3 8.1.3 (12B466)
● iPad mini 3 8.1.2 (12B440)
● iPad mini 3 8.1.1 (12B436)
● iPad mini 3 8.1.0 (12B410)
● iPad mini 3 8.2.0 (12D508)
● iPad mini 3 8.3.0 (12F69)iPad Mini 3 (China)

● iPad mini 3 8.1.3 (12B466)
● iPad mini 3 8.1.2 (12B440)
● iPad mini 3 8.1.1 (12B436)
● iPad mini 3 8.1.0 (12B410) 
● iPad mini 3 8.2.0 (12D508) 
● iPad mini 3 8.3.0 (12F69)

發表留言